Privacy en Cookie verklaring

Travel Family respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze bezoekers hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systemen accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op het apparaat waarmee u onze website bezoekt. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”):  www.travelfamily.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Travel Family, gevestigd te Cornelis Koemanstraat 24, 5141MX Waalwijk, kvk-nummer: 80004342.

Artikel 2 - Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen

Artikel 3 - De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 - Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website;
 • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette;
 • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

 1. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op het internet raadpleegt.
 2. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
  • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet;
  • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacyverklaring
 3. De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
 4. Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

 1. Uw gegevens worden verzameld door Travel Family en (een) externe verwerker(s).
 2. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 
 3. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 4. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen. Niet limitatieve voorbeelden van het onderhouden van relaties met u betreffen het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, het bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, het analyseren van uw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren, het volgen van uw surfgedrag over verschillende websites waardoor wij onze producten en diensten kunnen afstemmen op uw behoefte en het verwerken van uw gegevens wanneer u een reactie achterlaat op onze website of overige communicatiekanalen om bijvoorbeeld spammers te blokkeren.
 5. Het is niet onze intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 (zestien) jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 (zestien) is. Derhalve raden wij ouders/voogden aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder toestemming van de ouder(s)/voogd(en). Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via www.travelfamily.nl.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 1. Op grond van artikel 13 (dertien) lid 2 (twee) sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperkingen van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
 2. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@travelfamily.nl.
 3. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. 
 4. Binnen 1 (één) maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. 
 5. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 (twee) maanden worden verlengd.

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

 1. In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
 2. Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.
 3. Wanneer u uw toestemming ten aanzien van de verwerking van bepaalde persoonsgegevens intrekt, dan heeft dat geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de eerdere verwerking van uw gegevens, toen die toestemming er nog wel was

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

 1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een e-mail naar het volgende adres: info@travelfamily.nl.
 2. Uw gegevens kunnen worden gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. Indien u dit niet wenst, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@travelfamily.nl.
 3. Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 - Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op het apparaat waarmee u de website bezoekt. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een pop-up banner waarmee wij u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van 11 (elf) maanden.
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
  • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
  • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welk specifiek apparaat het bezoek plaatsvindt.
  • Niet-geanonimiseerd Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.
  • Tracking cookies: zoals advertentie cookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.
 3. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.
 4. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq
 5. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies: 
CookieTypeLooptijdOmschrijving
Necessary
__cfduid11 monthThe cookie is used by cdn services like CloudFare to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. It does not correspond to any user ID in the web application and does not store any personally identifiable information.
viewed_cookie_policyThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
cookielawinfo-checkbox-analytics01 yearThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The purpose of this cookie is to check whether or not the user has given the consent to the usage of cookies under the category 'Analytics'.
cookielawinfo-checkbox-advertisement01 yearThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The purpose of this cookie is to check whether or not the user has given their consent to the usage of cookies under the category 'Advertisement'.
cookielawinfo-checkbox-non-necessary011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Non Necessary".
viewed_cookie_policy011 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
cookielawinfo-checkbox-necessary011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
Non Necessary
_ga02 yearsThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, camapign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assigns a randoly generated number to identify unique visitors.
_gid01 dayThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the wbsite is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages viisted in an anonymous form.
_gat01 minuteThis cookies is installed by Google Universal Analytics to throttle the request rate to limit the colllection of data on high traffic sites.
Analytics
_gat_gtag_UA_172323742_101 minuteGoogle uses this cookie to distinguish users.
__gads01 yearThis cookie is set by Google and stored under the name dounleclick.com. This cookie is used to track how many times users see a particular advert which helps in measuring the success of the campaign and calculate the revenue generated by the campaign. These cookies can only be read from the domain that it is set on so it will not track any data while browsing through another sites.
Advertisement
CMST1 dayThe cookie is set by CasaleMedia. The cookie is used to collect information about the usage behavior for targeted advertising.
CMRUM31 yearThis cookie is set by Casalemedia and is used for targeted advertisement purposes.
cc1 monthThe domain of this cookie is owned by Magnetic. It is used for targeting and advertising.
DSID1 hourThis cookie is setup by doubleclick.net. This cookie is used by Google to make advertising more engaging to users and are stored under doubleclick.net. It contains an encrypted unique ID.
CMID1 yearThe cookie is set by CasaleMedia. The cookie is used to collect information about the usage behavior for targeted advertising.
CMPS3 monthsThis cookie is set by Casalemedia and is used for targeted advertisement purposes.
uuid23 monthsThis cookies is set by AppNexus. The cookies stores information that helps in distinguishing between devices and browsers. This information us used to select advertisements served by the platform and assess the performance of the advertisement and attribute payment for those advertisements.
CMPRO3 monthsThis cookie is set by Casalemedia and is used for targeted advertisement purposes.
test_cookie015 minutesThis cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to determine if the users' browser supports cookies.
IDE12 yearsUsed by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile.
Uncategorized
gadsTest0No description
AWSALB01 weekAWSALB is a cookie generated by the Application load balancer in the Amazon Web Services. It works slightly different from AWSELB.
AWSALBCORS01 weekThis cookie is used for load balancing services provded by Amazon inorder to optimize the user experience. Amazon has updated the ALB and CLB so that customers can continue to use the CORS request with stickness.
cookielawinfo-checkbox-uncategorized01 yearThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Uncategorized".
_pxhd01 yearThis cookie is used by the Zoominfo. This cookie collects information on user behaviour on multiple websites. This information is used inorder to optimize the relevance of advertisements.
bkng15 yearsThe cookie is set by Booking.com. The exact purpose of the cookie is not known yet.
Others
wp-wpml_current_language1 dayNo description
GoogleAdServingTestsessionNo description
anj3 monthsNo description

Deze lijst is enkel in het Engels beschikbaar. 

 • Necessary cookies zijn absoluut essentieel om te zorgen dat de website goed werkt. Deze categorie bevat enkel cookies welke de basis functionaliteiten en de veiligheid van de website verzekeren. Deze cookies slaan geen persoonlijke informatie op.
 • Alle cookies welke niet essentieel zijn voor de basis functionaliteiten van de website, en welke specifiek gebruikt worden voor het verzamelen van persoonlijke informatie zoals analytics, advertenties en andere embedded content worden non-necessary cookies genoemd. Het is verplicht om toestemming van gebruikers te verkrijgen voordat deze cookies worden geactiveerd op onze website.

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Travel Family, info@travelfamily.nl.

Artikel 15 - Vertalingen

In geval van tegenstrijdigheid tussen de verklaringen en / of betekenissen van vertaalde versies van deze Privacyverklaring, prevaleert de betekenis van de Nederlandse taalversie.

Hallo! Wij zijn Goort (26) en Nadia (26), wonen in Noord-Brabant en zijn beide fulltime werkzaam in de financiële dienstverlening. Wij identificeren ons echter als avonturiers en reizigers, steeds weer opzoek naar nieuwe belevingen, levenslessen en ervaringen!
Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Ontvang de laatste aanbiedingen, reisgidsen, reviews, tips & tricks in je inbox
Abonneer
Booking.com

Volg ons!

Dit mag je niet missen!

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang de laatste aanbiedingen, reisgidsen, reviews, tips & tricks in je inbox.